จัดโดย

ด่วนที่สุด

ภาพบรรยากาศงานประชุม 25 พ.ค. 2559
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับรอง
ภาพบรรยากาศงานประชุม 26 พ.ค. 2559

>> กำหนดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 <<

>> หนังสือขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ และชออนุมัติให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา <<

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 พ.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559
ลงทะเบียนปกติ 1 เม.ย. 2559 - 24 พ.ค. 2559
ส่งบทคัดย่อ จนถึงวันที่ 14 ก.พ. 2559
ขยายเวลารับบทคัดย่อถึงวันที่ 12 มีนาคม 2559
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ 25 มี.ค. 2559